PO 1406 front zwilżania


Powierzchnia rozdziału strefy nasyconej i nienasyconej w procesie infiltracji wody w glebie.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl